Egret / Silberreiher

Sardinia, Italy, September 2016