Impressionen

Rombergpark Dortmund, Germany, March 2015